Homöopathische Arzneien in Familie Flacourtiaceae


> Idesia polycarpa
> Poliothyrsis sinensis
> Xylosma intermedia